„KAMIENNE MUSZLE” Kopalne muszle obszaru krakowskiego w Muzeum Geologicznym ING w Krakowie; ul. Senacka 1.

  Tytułowe „kamienne muszle” można obejrzeć, jako część składową stałej ekspozycji: „Budowa geologiczna obszaru krakowskiego”, funkcjonującej w Muzeum Geologicznym od 1994 roku. Ekspozycja ta, przygotowana według scenariusza prof. Ryszarda Gradzińskiego, została wykonana pod jego kierownictwem przez pracowników Ośrodka Badawczego i Muzeum.
Wystawa ma charakter popularno-naukowy  i przygotowana jest dla zwiedzających dysponujących rozmaitą znajomością zagadnień geologicznych. Obszar, którego dotyczy wystawa obejmuje okolice Krakowa położone na północ od Karpat.
Wystawa składa się z 3 uzupełniających się części: stratygraficzno-litologicznej, paleontologicznej i z części poświęconej tektonice, rzeźbie i historii poznania budowy geologicznej obszaru.
We wstępie do wystawy znajdują się ogólne informacje o budowie geologicznej obszaru krakowskiego oraz informacje wprowadzające i objaśnienia do zasadniczych jej części.
W gablotach części stratygraficzno-litologicznej, ułożonych zgodnie z chronologią okresów geologicznych, omówione są najważniejsze skały występujące w obszarze krakowskim. W każdej gablocie, oprócz okazów, znajduje się ogólny profil skał omawianego okresu z zaznaczeniem pochodzenia (osady morskie lub kontynentalne, skały magmowe). Pokrótce omówione są warunki powstania tych skał w obszarze krakowskim, a charakterystyczne dla danego okresu procesy geologiczne są dodatkowo objaśnione kolorowymi rysunkami w postaci blokdiagramów, map, przekrojów lub fotografii.
W części paleontologicznej znajdują się okazy najważniejszych skamieniałości – fauny, flory, skamieniałości śladowych –  występujących w skałach obszaru krakowskiego. Zostały one wybrane z bogatych zbiorów archiwalnych muzeum pod kątem ich reprezentacyjności. Są one przedstawione w chronologicznym ciągu gablot, ze szczegółowymi opisami systematycznymi.
Tektonika, rzeźba i historia badań obszaru krakowskiego, przedstawione zostały w ciągu plansz ściennych. Najważniejsze elementy budowy tektonicznej obszaru są zilustrowane przykładami struktur tektonicznych powstałych w wyniku kolejnych ruchów tektonicznych. Rzeźba powierzchni obszaru jest przedstawiona w ujęciu zależności ukształtowania terenu od trzeciorzędowej tektoniki uskokowej, różnej odporności na wietrzenie i erozję facjalnych odmian wapieni jurajskich i od rozwoju sieci dolin rzecznych. W tej części wystawy omówiono też zjawiska krasowe.

Nie wypada mi autorytatywnie oceniać jakości oraz wartości kopalnych okazów muszli, jakie można obejrzeć na wystawie. Pozostawiam wrażenia indywidualnym odbiorcom.
Dla zachęty zaś „troszkę” zdjęć, by poczuć atmosferę ekspozycji.

12 3 45 6 7 8 910 11 12 13 1415 16 17 18 1920 21 22 23 24